پژوهشسرای درسی فقیهی

پژوهشسرای درسی مرکز ارائه درس پژوهی مقطع ابتدایی , طرح درس روزانه پایه اول تا نهم , پاورپوینت آماده, مقالات پژوهشی , پروژه دانشجویی , اقدام پژوهی معلمان , طرح جابر و کرامت, پروپوزال آماده, مقاله بیس پایان نامه و نمونه سوالات

نمونه سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین

به واسطه تلاش همکاران ما در بخش تامین محتوا پکیج کاملی برای منابع آموزشی و سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  همراه با جواب آماده سازی شده و برای دانلود  سایت بارگذاری شد . این مجموعه بسیار کامل بوده و پاسخگوی همه نیازهای شرکت کننده های دوره ضمن خدمت فرهنگیان سند تحول بنیادین میباشد.

برای دانلود از دکمه زیر استفاده نمایید

این بسته دانلود در 9 خرداد 1398 برای آخرین بار و بصورت ویژه برای آزمون آموزش و پرورش و سند تحول و آزمون انتصاب مدیران مدارس بروزرسانی شده و حاوی کلیه سوالات به همراه جواب میباشد.

دانلود بسته کامل سوالات

همچنین در کنار این بسته مجموعه 100 سوال پرتکرار در آزمونهای ضمن خدمت فرهنگیان هم گنجانده شده است.

 

نمونه سوالات آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

تعدادی از سوالات آزمون آموزش و پرورش و سند تحول

سوال 1:  طبق بند تأمين و بسط عدالت در تعليم وتربيت ، چند درصد از برنامه هاي آموزشي به معرفي حرفه ها و
هنرها اختصاص مي يابد؟
الف( 10 تا 20 درصد ب( 20تا 30 درصد
ج( 15تا 25 درصد د( تا 40 درصد
سوال شماره 2 :  اضافه شدن درس مديريت و سلوك مناسب خانواده به جدول برنامه ي درسي كدام دوره الزامي مي باشد؟
الف( دوره ابتدايي ب( متوسطه
ج( پيش دبستاني د( دانشگاه

سوال شماره 3 :  براساس سند تحول بنيادين ، درمتناسب سازي فضاهاي فيزيكي ، آموزشي وتربيتي بانيازهاي ويژه وتفـاوت
هاي جنسيتي دانش آموزان ، چه مواردي مورد تأكيد مي باشد؟

جواب های سوال شماره 3
الف( الزامات نهادينه سازي فرهنگ ايماني وعفاف وپوشش ورعايت احكام محرميت درمحيط
ب( اهتمام به طراحي ، ساخت وتجهيز مناسب نمازخانه
ج( طراحي وساخت فضاهاي تربيتي متناسب بااقتضائات برنامه درسي
د( اهتمام به طراحي ، ساخت وتجهيز مناسب فضاي سبز

25- اختصاص اعتبارات خاص براي فعاليتهاي پژوهشي معلمان در كدام هدف عملياتي سند تحول بنيادين قيد
شده است؟

الف (باز مهندسي سياستها و باز تنظيم اصول حاكم
ب(ايجاد ومتناسب سازي فضاي هاي تربيتي
ج( تامين و بسط عدالت در برخورداري از فرصتهاي تعليم و تربيت
د( تنوع بخشي در ارائه خدمات آموزشي
26- براساس سند تحول بنيادين " رابطه معلم و دانش آموز" برچه اصلي تاكيد شده است؟
الف ( دانش آموز محوري ب(معلم محوري
ج( آماده سازي بنيه علمي دانش آموزان د( تغيير نگرش به آموزش وپرورش
27 - در سند تحول،برارتقاي منزلت اجتماعي وجايگاه حرفه اي منابع انساني به كدام اصل اشاره شده است؟
الف( نقش الگويي و جايگاه معلم ب( گراميداشت معلم
ج( مشاركت معلمان در مديريت مدارس د( نامگذاري مدارس به نام خيرين

 حضورنظام مند واثربخش روحانيون توانمندومبلغان مذهبي درامور مدرسه مربوط به كدام هدف زيرمي شود؟

الف( افزايش نقش مدرسه به عنوان يكي از كانونها پيشرفت محلي
ب( تنوع بخش محيط يادگيري
ج( بسط و عدالت آموزشي
د( تقويت بنيان خانواده
29 - تربيت انسان هاي موحد ، مومن ، معتقد به معاد و متعهد به مسئوليت ها جزو كدام اهداف مي باشد ؟
الف ( اهداف كالن ب( راهبرد هاي كالن
ج ( اهداف عملياتي د ( چشم انداز

منظور از نظام " دوري " در سازمان دهي معلمان در مقطع ابتدايي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
چيست ؟

الف( همراهي معلم با دانش آموزان در مقطع ابتدايي
ب( همراهي معلم با دانش آموزان در چند پايه تحصيلي
ج( همراهي معلم با دانش آموزان در پايه چهارم و پنجم ابتدايي
د( همراهي معلم با دانش آموزان در مقاطع تحصيلي
31 -سياست گذاري وتصميم گيري كالن درفرايندتحول بنيادي نظام تعليم وتربيت برعهده ي چه شورايي مي باشد؟
الف( شوراي عالي انقالب فرهنگي ب(شوراي عالي آموزش و پرورش
ج( شوراي سياستگذاري د( الف و ب
32 -گزارش نحوه و ميزان همكاري دستگاه ها ، براي تحقيق اهداف تحول بنيادين آموزش و پرورش به صورت
ساالنه توسط وزير آموزش و پرورش به چه نهادي ارائه خواهد شد ؟
الف( شوراي عالي انقالب فرهنگي ب( شوراي عالي آموزش و پرورش
ج( شوراي نگهبان د( مجمع تشخيص مصلحت نظام

راهكار ارائه شده در سندتحول بنيادين آموزش وپرورش پرورش به منظور استقرار نظام ارزشيابي وتـضمين

كيفيت درتعليم وتربيت رسمي عمومي كدام است؟
الف( ايجادنظام رتبه بندي مدارس ومؤسسات آموزش وپرورش
ب( اصالح وبازنگري ساختاردوره هاي آموزشي براساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي
ج( تحول درساختار ومديريت زمان آموزش درمدارس
د( بازطراحي وساماندهي تقويم سال تحصيلي بارعايت انعطاف وتوجه به شرايط اقليمي باتأكيد بربهينه سازي تعطيالت
34- با حمايت مادي و معنوي از كرسي هاي نظريه پردازي در علوم تربيتي و روش هاي تعليم و تربيت، كدام
موضوع مهم حاصل مي گردد؟

 

آنچه در بسته سوالات و منابع آزمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین موجود است:

در بسته منابع و سوالات آزمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین که لینک دانلود آن بعد از خرید در دسترس شما خواهد بود بسته بسیار کاملی میباشد .

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آن زیر می باشد:

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش:

  1. نمونه سوالات شماره 1 با 300 سوال از آزمون سند تحول بنیادین با جزوه آموزشی
  2. نمونه سوالات شماره 2 با 300 سوال از آزمون برنامه درسی ملی با جزوه آموزشی
  3. نمونه سوالات شماره 3 با 150 سوال از آزمون آیین نامه اجرایی ویژه مدیران و معاونین با جزوه
  4. نمونه سوالات شماره 4 با 300 سوال   از آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
  5. نمونه سوالات شماره 5 با 35 سوال همراه با جواب
  6. كتاب كار تعالي مديريت مدرسه با 96 صفحه
  7. نظارت و راهنمایی آموزشی معلمان با 19 صفحه
  8. پودمان امور ادارى و مالى با 152 صفحه
  9. نحوه تنظيم اسناد و دفاتر مالي مدارس

بیش از 1000 سوال پر تکرار به همراه پاسخ

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آن برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طبقه بندی شده است

سوالات آزمون ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با جواب

کلیه سوالات آزمون های مراحل قبل را به همراه جواب در این بسته برای شما گرد آورده ایم تا بتوانید فقط با دانلود بسته سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سایت ما کلیه نیازهایتان را برای موفقیت در این آزمون براورده سازید .

امیدواریم بعد از دانلود این بسته از مطالعه و رجوع به سایر منابع بی نیاز شوید . از همکاران و کلیه افرادی  که ما را در تهیه و گردآوری این مجموعه یاری کردند هم نهایت سپاس گذاری را داریم.

با کلیک روی دکمه زیر بعد از طی کردن مراحل پرداخت لینک دانلود منابع آموزشی و سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین در دسترس خواهد بود .

آخرین بروزرسانی : 15 مهر 1397

دانلود بسته کامل سوالات

سایر آزمونها

تعدادی از سوالات آزمون آموزش و پرورش و سند تحول

نمونه سوال ضمن خدمت فرهنگیان

سوالات دوره های مختلف ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت انصاب مدیران

فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۰

۵۰۰۰ تومان

فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۰

۴۵۰۰ تومان

فرو ۲۱, ۱۳۹۷ ۰

۵۰۰۰ تومان
نمونه سوالات دوره ضمن خدمت فرهنگیان - اقتصاد مقاومتی

فرو ۱۹, ۱۳۹۷ ۰

۳۰۰۰ تومان

 

 

اخبار مرتبط و نمونه سوالات دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در سال 1397

شروع ثبت نام دوره ضمن خدمت اسکلت سازی ساختمان

شروع ثبت نام دوره ی ضمن خدمت بررسی، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «اسكلت سازی ساختمان» پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن با کد ۹۹۵۰۵۹۸۱ و ظرفیت 20000 نفر هم اکنون در سامانه ضمن خدمت به نشانی ltms.medu.ir.

فراگیران محترم دوره مدیریت فعالیت های اردوهای دانش آموزی

به اطلاع می رساند آن دسته از فراگیرانی که به دلیل اختلالات اینترنتی موفق به شرکت در آزمون و یا ثبت نتیجه آزمون اول در روز پنجشنبه نشده اند، فرصت شرکت در آزمون مجدد برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد و تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد.

فراگیران محترم دوره مدیریت فعالیت های اردوهای دانش آموزی

آزمون نوبت اول روز چهارشنبه ۲ اسفند و تکرار آزمون روز پنجشنبه ۳ اسفند از ساعت 12 الی 24 در سامانه رایادرس برگزار می گردد.
فراگیران می توانند در هر دو فرصت آزمون شرکت کرده و بالاترین نمره برای آن ها ثبت می گردد.

محتوای این آزمون از جلسات 1 الی 5 می باشد که 5.5 نمره از نمره نهایی را شامل می شود.

لطفا به همکاران خود اطلاع دهید.

ضمن خدمت فرهنگیان شمیم دانش

قابل توجه فراگیران دوره شمیم دانش (28ساعت) ،ثبت این دوره در لیست دوره های ضمن خدمت از امروز آغاز شده و به مرور برای تمامی قبول شدگان در LTMS ثبت خواهد شد.

نمونه سوالات دوره های ضمن خدمت فرهنگیان , شمیم دانش , دولتی الکترونیک , مواد مخدر , پدافند غیر عامل, هوشمند سازی مدارس , فعالیت های اردویی

دوره ضمن خدمت شمیم دانش در سامانه ضمن خدمت ثبت گردید

فراگیران این دوره برای اطمینان از ثبت دوره به سامانه ضمن خدمت مراجعه و چک نمایند

21 Apr 2019

لیست فایل های دانلودی

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

سایت فرهنگیان

سایت تخصصی پژوهش سرای دانش آموزی و درسی بعد از سالها فعالیت  با سبک و سیاق جدید شروع به فعالیت کرده و سرفصل ها و اهداف جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است.

مهمترین اهداف و زمینه فعالیت سایت پژوهشسرای درسی دکتر فقیهی در این مرحله تهیه و تدوین فایل های تخصصی ویژه فرهنگیان خواهد بود تا از این طریق بتوانیم به همکاران فرهنگی عزیز از سراسر کشور کمک کنیم تا علاوه بر راحتی و صرف زمان کمتر بتوانند با کیفیت بالاتری به شغل شریف معلمی ادامه بپردازند.

لیست فایل های دانلودی

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

درس پژوهی سرگذشت دانه

درس پژوهی بازیافت

درس پژوهی بی مهره ها

درس پژوهی با موضوع تقارن

درس پژوهی تقارن

درس پژوهی تقارن مرکزی

درس پژوهی شگفتی های برگ

درس پژوهی لایه های زمین

درس پژوهی مساحت لوزی

درس پژوهی مساحت لوزی پنجم

درس پژوهی پایه چهارم

درس پژوهی املا

درس پژوهی انشا

درس پژوهی اهرم ها

درس پژوهی ادبیات

درس پژوهی تساوی کسرها

درس پژوهی تقسیم فرایندی

درس پژوهی تقسیم کسر پنجم

درس پژوهی تبدیل واحد ها

درس پژوهی تناسب

درس پژوهی نیرو

درس پژوهی نشانه ای

درس پژوهی مساحت دایره

درس پژوهی محیط دایره

درس پژوهی مطالعات ششم

درس پژوهی مقایسه کسرها

مدرسه خرگوش ها

درس پژوهی مطالعات چهارم

سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت بحران

لیست فایل های دانلودی

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات آینده پژوهی

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت انتصاب و انتخاب مدیران مدارس در سال 98

نمونه سوال ضمن خدمت فرهنگیان

سوالات ضمن خدمت

کارنمای فرهنگیان

links

خبر نامه

لیست فایل های دانلودی

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)