پیوند به پژوهش سرا های استان اصفهان

رديف

منطه / ناحيه

نام مركز

سايت

1

آران و بيدگل

دكتر عظيمي

www.drazimirc.com

2

برخوار

شهيد چمران

Chamranrc.isfedu.org

3

باغبهادران

منصور اميني

Bag-ps.isfedu.org

4

تيران وكرون

هشترودي

HashtroodIRC.isfedu.org

5

جي

جابربن حيان

Jey-jaber.isfschools.net

6

خميني شهر

مهرگان

Mehreganrc.isfedu.org

7

زرين شهر

ابوريحان

www.zarrinrcs.com

8

سميرم

پويندگان

PooyandeganRC.isfedu.org

9

شاهين شهر

فرهيختگان

www.farhikh.ir

10

شهرضا

استاد طاهر

ww.taherrc.ir

11

فريدن

پرفسور حسابي

Hesabi-ps.isfedu.org

12

فريدونشهر

رازي

Razisrc.isfedu.org

13

كاشان

غياث الدين جمشيد كاشاني

Kashan-ps.isfedu.org

14

گلپايگان

بوعلي سينا

www.golstu.isfedu.org

15

مباركه

اديب

Adibrc.isfedu.org

16

ناحيه يك

صائب

www.saeeb.com

17

ناحیه 2

دکتر فقیهی

www.faghihiac.ir

18

ناحیه 3

شهید نساجی

www.nasajiac.ir

19

نجف آباد

شهيد احمد حجتي

Hojati-ps.isfedu.org

 

 مشخصات پژوهش سراهاي استان اصفهان 95-1394